พื้นฐานการใช้CNC Milling

พื้นฐานการใช้CNC Milling

แกนอ้างอิงในการทำงานของเครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)

1 การกำหนดแกนและทิศทางของแกนบนเครื่องกัด รูป กำหนดแกนและทิศทาบนเครื่องกัด

2. การหาแกนและทิศทางของแกนโดยใช้กฎมือขวา

รูปที่ 1.15 ทิศทางตามกฎมือขวา
วิธีการหา
จัดนิ้วมือให้ตั้งฉากกันดังในภาพหันหน้าเข้าหาหน้าเครื่องกัด แล้วให้นิ้วกลาง (แกน Z) ชี้เข้าหาเพลามีดกัด นิ้วหัวแม่มือ (แกน X) ก. ชี้ทางขวามือในงานกัดตั้ง ข. ชี้ทางซ้ายมือให้งานกัดนอน นิ้วชี้จะชี้บอกทิศทางแกน Y ปลายนิ้วทั้ง 3 จะแทนทิศทางของแกน X Y Z บวกตามลำดับ
ระบบโคออดิเนต (Coordinates System)
ระบบโคออดิเนต (Coordinates System)
จุดตัดใด ๆ บนระนาบ XY เรียกว่า “จุดโคออนิเนต” ค่าที่อ่านได้จากจุดโคออดิเนตตามทิศทางของลูกศรเริ่มจากจุดศูนย์จะเป็นบวก (+) และตรงข้ามกับลูกศรจากจุดศูนย์เป็น(-)

รูป การวัดระยะบนระนาบ
1. ระบบโคออดิเนตสำหรับงานกัด

รูป การกำหนดระนาบ
มี 3 แกน จึงประกอบด้วย 3 ระนาบคือ
1. ระนาบ XY
2. ระนาบ XZ
3. ระนาบ YZ
                                        ข้อมูลจากcnc millingtechnic