คำสั่งที่ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรม

ภาษาหรือคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรม
คำสั่ง G  เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ คำสั่งนี้จะทำงานอย่างไรนั้นมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ


คำสั่งจะทำงานเมื่อใด
1.   เมื่อใช้คำสั่งนั้นแล้วจะยังคงมีผลต่อไปเลื่อย
2.   คำสั่งที่มีผลเฉพาะการทำงานกับบรรทัดนั้นเท่านั้น
3.   จะทำงานเมื่อเริ่มต้นบรรทัด เช่น G90  (การเคลื่อนที่แบบค่าวัดสัมบูรณ์) G00,G01,G91
4.   จะทำงานเมื่อสิ้นสุดบรรทัด เช่น G04 (การหยุดชั่วขณะหนึ่ง)


คำสั่งจะมีผลใช้นานเท่าใด
1.   คำสั่งจะทำงานจนกว่า จะมีคำสั่ง G อื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน (Group) เช่น G90,G91,G81, G80 มาแทนที่ เช่น G01 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเมื่อ G02 มาแทนที่จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งตามเข็มนาฬิกา
2.   คำสั่งจะทำงานเฉพาะในบรรทัดเดียว เช่น G04 การหยุดชั่วขณะหนึ่ง


ตารางแสดงมาตรฐานคำสั่ง G ตามมาตรฐาน ISO                  คำสั่ง G
ความหมาย
                       G00                      
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G09
G10
G11
G12
G13
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G25
G26
G27
G28
G29
G30
G31
G33
G40
G41
G42
G43
G44
G49
G50
G51
G54
G55
G56
G57
G58
G59
G63
G64
G65
G67
G68
G69
G73
G74
G76
G80
G81
G82
G83
G84
G85-89
G90
G91
G92
G93
G94
G95
G96
G97
G98
G99
การเข้าสู่ตำแหน่งด้วยความเร็ว
การเดินเส้นตรงควบคุมด้วยอัตราการป้อน
การเดินเป็นเส้นโค้งในทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกา
การเดินเป็นเส้นโค้งในทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
ค่าหน่วง การหยุดเวลาการทำงาน
การยกเลิก การเดินเป็นเส้นโค้งแบบไม่ชนเชยรัศมีมีดวัด
การเดินเป็นเส้นโค้งแบบการเดินเข้าแบบสัมผัสขอบงาน
การทำงานทีละคำสั่งในแนวแกนเดียว
การหยุดการทำงาน
การ Setting Data ของการเดินด้วยความเร็ว
การ Setting Data ของการเดินเป็นเส้นตรง
การเดินแบบเส้นโค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกา
การเดินแบบเส้นโค้ง ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
การยกเลิกคำสั่งการเดินเส้นโค้ง
การเดินโดยใช้คำสั่งการเดินโค้ง
การเลือกพื้นผิวบนระนาบ X Y
การเลือกพื้นผิวบนระนาบ Z X
การเลือกพื้นผิวบนระนาบ Z Y
หน่วยการวัดแบบนิ้ว
หน่วยการวัดแบบเมตริก
ตรวจสอบการกำหนดระยะเผื่อของงาน
การยกเลิกหรือปิดการตรวจสอบระยะเผื่อของงาน
ปิดการตรวจสอบวัดเพลาของหัวกัด
เปิดการตรวจสอบวัดเพลาของหัวกัด
การตรวจสอบการกลับสู่จุดที่ใช้ในการอ้างอิง
การกลับสู่จุดที่ใช้ในการอ้างอิงของเครื่อง
การกลับจุดที่ใช้อ้างอิงของเครื่อง
การกลับจุดอ้างอิงของเครื่อง จากการกำหนดในข้อมูลเครื่อง
การข้ามคำสั่งเกี่ยวกับจุดอ้างอิง
การเดินกัดทำเกลียว
การยกเลิก ค่าชดเชยรัศมีของมีดกัด
การกำหนดค่าชดเชยรัศมีของมีดกัด ด้านซ้าย
การกำหนดค่าชดเชยรัศมีของมีดกัด ด้านขวา
การกำหนดค่าความยาวมีดกัด ที่มีค่า บวก
การกำหนดค่าความยาวมีดกัด ที่มีค่า ลบ
ยกเลิก ค่าความยาวของมีดกัด
ยกเลิก มาตราส่วน
กำหนดมาตรส่วน
กำหนดตำแหน่งงานในข้อมูลที่ 1
กำหนดตำแหน่งงานในข้อมูลที่ 2
กำหนดตำแหน่งงานในข้อมูลที่ 3
กำหนดตำแหน่งงานในข้อมูลที่ 4
กำหนดตำแหน่งงานในข้อมูลที่ 5
กำหนดตำแหน่งงานในข้อมูลที่ 6
เลือกหมวดของการทำเกลียวแบบ Tap
เลือกขนาดของการตัดเฉือนด้วยการกัด
การเรียก Macro Program มาใช้งาน
ยกเลิก Macro Program
การลอกแบบงานโดยการหมุนรอบจุดอ้างอิง
ยกเลิกการลอกแบบงาน
การเจาะแบบหยุดให้คายเศษ
การทำเกลียวด้วยการ Tap
การคว้านรูแบบละเอียด
ยกเลิก การเจาะ การคว้านในแบบต่าง ๆ
การเจาะแบบไม่ยก (Spot Drilling)
การเจาะแบบไม่ยก (Counter Boring)
การเจาะรูลึกแบบยกคายเศษ
การทำเกลียวในแบบ Tapping
การคว้านรูแบบคว้านหยาบ
มีดเคลื่อนบนจุดใด ๆ วัดระยะจากจุดศูนย์งานทุกครั้ง
มีดเคลื่อนบนจุดใด ๆ วัดระยะจากจุดเริ่มต้นงานทุกครั้ง
การเปลี่ยนจุดศูนย์ของงานที่ใช้อ้างอิง
อัตราการป้อนตรงกันข้ามกับหน่วยของเวลา
อัตราการป้อนหน่วยเป็น ระยะทาง/เวลา
อัตราการป้อนหน่วยเป็น ระยะทาง/รอบ
ความเร็วรอบของเพลามีดกัด เมตร/นาที
ความเร็วรอบของเพลามีดกัด รอบ/นาที
การยกเปลี่ยนตำแหน่งเท่ากับค่า G43
การยกเปลี่ยนตำแหน่ง เท่ากับค่า R